Dogtanian

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU PRZETWARZANIEM DANYCH

PRZEZ MIEJSKI DOM KULTURY W SŁUPCY

Wobec wymogów Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Słupcy Adres: 62-400 Słupca, ul. Traugutta 5 zwany dalej MDK Słupca.
 2. Administrator wyznaczył na Inspektora Ochrony Danych Pana Sławomira Laskowskiego. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania naszego ośrodka, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email:iod@selcom.pllub telefonicznie: 509 776 801
 3. Przesłanką upoważniającą administratora do przetwarzania Pani/Pana danych jest obowiązek wynikający z przepisów prawa, fakt, iż podmiot danych jest stroną umowy lub zgoda osoby, której dane dotyczą.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
 5. a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w szczególności z Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. 2018 poz. 1983);
 6. b) realizacji umów zawartych z MDK Słupca na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  c) określonym w treści zgody gdy podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą na podstawie art. 6 ust. lit. a) RODO.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych podpisanych z MDK Słupca przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Miejski Dom Kultury w Słupcy (usługi serwisowe IT, usługi hostingowe).
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4. a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące w tym zakresie prawo.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, wówczas gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 12. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi jest dobrowolne.

 

Skip to content