Lato z MDK
13 lipca 2024

Partnerstwo PAFW w Słupcy

Miejski Dom Kultury, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna oraz Stowarzyszenie im. Apolinarego Szeluty w Słupcy w partnerstwie PAFW

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności ogłosiła konkurs otwarty adresowany do Grup Inicjatywnych, składających się z co najmniej trzech podmiotów. Miejski Dom Kultury, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna oraz Stowarzyszenie im. Apolinarego Szeluty w Słupcy, jako Grupa Inicjatywna, przystąpiło do tegoż konkursu i zostały wybrane, i uplasowało się na pierwszym miejscu wśród zgłoszonych grup w Polsce.

W podejmowanych działaniach wykorzystywana będzie metoda animacji społeczności lokalnych służąca budowaniu dobra wspólnego w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę społeczną.

Poprzez udział w projekcie słupeckie partnerstwo będzie mogło ubiegać się o start-up granty – do 20 tys. zł. Biorące udziału w programie zawiązane partnerstwa – Grupy Inicjatywne, zostały już zaproszone do udziału w tutoringu, w ramach którego:  

  • wezmą udział w szkoleniu z metody animacji społeczności lokalnych,
  • będą mogły skorzystać z mini-grantów na przeprowadzenie lokalnej diagnozy i konsultacji społecznych w wysokości 3 tysięcy zł.,
  • otrzymają wsparcie ekspertów i animatorów, udział w szkoleniach, webinariach.

Program „Lokalne Partnerstwa PAFW”, zainicjowany w 2009 r. i realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, adresowany jest do lokalnych społeczności z gmin do 50 tysięcy mieszkańców, które wykazują najwyższą aktywność w realizacji różnych programów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Jego celem jest umacnianie współpracy pomiędzy organizacjami, instytucjami oraz osobami w nie zaangażowanymi. Cel ten osiągany jest przez partnerstwa zawiązywane w programie dzięki realizacji wspólnych projektów. 

Skip to content