Lato z MDK
13 lipca 2024

Deklaracja dostępności

 

Miejski Dom Kultury w Słupcy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://mdkslupca.pl

§  Data publikacji strony internetowej: 03 lutego 2011 r.

§  Data ostatniej istotnej aktualizacji: 04 listopada 2020 r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

§  Nie wszystkie zdjęcia i informacje posiadają opis (tekst alternatywny)

§  Brak audio deskrypcji

 

§  Strona internetowa Miejskiego Domu Kultury w Słupcy posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • wersję kontrastową
  • możliwość zmiany rozmiaru tekstu
  • widoczny fokus
  • wyróżnienie odnośników i tytułów

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

§  Deklarację sporządzono dnia: 2020-11-04

§  Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-11-04

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Słupcy:  Jarosław Dębski

§  E-mail:  kontakt@mdkslupca.pl

§  Telefon: 63 277-25-11

 

Informacja zwrotna

Na podstawie Art.18.(1-6): Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

Postępowanie odwoławcze

Na podstawie Art.18.7: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

§  Dostosowanie wejść do budynków:  wejścia dostosowane do przejazdu wózków inwalidzkich, ( brak podjazdów )

§  Dostosowanie korytarzy: szerokość korytarzy dostosowana do przejazdu jednego wózka inwalidzkiego jednocześnie.

§  Dostosowanie pomieszczeń sanitarnych: w budynku jest na parterze toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych

§  Dostosowanie schodów: brak schodów przy wejściu bocznym na salę kinowo-widowiskową

§ Wydzielono w pierwszym rzędzie sali kinowej dwa miejsca dla wózków inwalidzkich

§  Dostosowanie wind: brak windy

§  Dostępność pochylni: brak pochylni

§  Dostępność platform: brak platformy

§  Dostępność informacji głosowych: nie ma takiej dostępności.

§  Dostępność pętli indukcyjnych: brak pętli indukcyjnych.

§  Dostosowanie parkingów: przed budynkiem jest parking z wydzielonym miejscem dla osób niepełnosprawnych w bezpośredniej odległości od wejścia.

§  Prawo wstępu z psem asystującym: możliwość wstępu dla osób z psem asystującym.

§  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

§  Dostępność tłumacza języka migowego: nie ma dostępu do tłumacza języka migowego

Skip to content