The_Watchers
21 czerwca 2024

Regulamin UTW

 

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

 

 1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę Słupecki Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Miejskim Domu Kultury w Słupcy . W dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest
 2. Znakiem graficznym jest poniższy znak opracowany przez Bronisława Kawę i Krzysztofa Kistelę.
 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest miasto Słupca ,powiat słupecki i cała Polska.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Słupca
 3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
 4. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.
 5. Cele Stowarzyszenia to:

– Propagowanie wiedzy, kultury i zdrowia.

– Propagowanie idei kształcenia się przez całe życie.

– Umożliwienie miłego, twórczego i ciekawego spędzenia czasu wolnego.

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

– Organizowanie wykładów, prelekcji i seminariów i lektoratów.

– Organizowanie zajęć wyjazdowych i wycieczek

– Prowadzenie zajęć fakultatywnych w ramach sekcji tematycznych.

 1. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, mająca ukończone 50 lat bądź będącym rencistą, będąca mieszkańcem miasta lub powiatu.

      Nadzwyczajnym członkiem stowarzyszenia  może być osoba pracująca w ramach woluntariatu na rzecz SUTW przez minimum trzy semestry.

         Dotychczasowi członkowie UTW w Słupcy zostają automatycznie członkami Stowarzyszenia.

 1. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd w ciągu 31 dni od daty złożenia deklaracji i opłaceniu wpisowego.
 2. Członek ma prawo do:

– Brania udziału we wszystkich rodzajach zajęć zgodnie z przyjętymi  odpłatności.

     – Inicjowania nowych form działalności twórczych i programowych.

 1. Członek obowiązany jest do:

–  Stosowania się do regulaminu

– Przestrzegania zaleceń dyrektora MDK w Słupcy i Zarządu SUTW.

 • Terminowego opłacania czesnego (1 raz na rok akademicki bez względu na datę przystąpienia), oraz opłat za zajęcia w każdym semestrze.
 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

– Złożenia wniosku o wykreślenie z listy słuchaczy.

– Nie uiszczenie w terminie opłaty czesnego.

– Skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu SUTW.

– Osoba skreślona ma prawo do odwołania się od decyzji Zarządu do Walnego Zebrania Członków. Decyzja tego gremium jest ostateczna.

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

– Zebranie Członków.

– Zarząd SUTW.

 1. Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 2. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej jednej trzeciej osób uprawnionych do głosowania.
 3. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej.
 4. Do kompetencji Zebrania Członków należy m.in:

– Ustalanie kierunków działania i rozwoju.

– Wybór i odwołanie Zarządu.

– Przyjmowanie i odwoływanie członków. 

– Uchwalanie zmian regulaminu.

– Podejmowanie decyzji o rozwiązaniu stowarzyszenia.

– Podejmowanie decyzji o zaciąganiu  zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł

 1. Zebranie Członków zwołuje Zarząd lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.
 2. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Zarząd wybierany przez Zebranie Członków na czteroletnią kadencję. W skład Zarządu wchodzi 5 osób tj: prezes, skarbnik, sekretarz i 2 członków.

      Do reprezentacji Stowarzyszenia uprawniony jest prezes lub upoważniony przez niego każdy z członków Zarządu.

     Natomiast do czynności w zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnionych jest dwóch członków Zarządu , działających łącznie.

     Zarząd może zostać odwołany przed upływem kadencji przez Zebranie członków. Tryb wyboru Zarządu względnie uzupełnienia jego składu dokonuje się na Zebraniu Członków Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym.

 1. Do zakresu działania Zarządu należy:

– Reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz.

– Wykonywanie uchwał Walnego zebrania członków.

– Zarządzanie majątkiem stowarzyszenia.

– Zwoływanie zebrania członków.

– Kierowanie bieżącymi działaniami SUTW.

– Zatrudnianie osób prowadzących specjalistyczne zajęcia.

 1. Podjęcie przez Zarząd decyzji przekraczającej uprawnienia zwykłego zarządu wymaga zgody Zebrania  Członków stowarzyszenia. Są to w szczególności:

– Zaciąganie zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł – wykonanie uchwały dokonuje zarząd reprezentowany przez prezesa, skarbnika i sekretarza.

 1. Środki na działalność stowarzyszeniach pochodzą z: składek członkowskich, dotacji, darowizn, zbiórek publicznych, spadków, zapisów.
 2. Decyzję w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

Słupca 20 listopad 2019 r.

 

Skip to content