Regulamin UTW

REGULAMIN
SŁUPECKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
przy Miejskim Dom Kultury w Słupcy

I. Podstawy prawne.
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Słupcy działa w oparciu o Regulamin Miejskiego Domu Kultury w Słupcy i Zarządzenia Dyrektora MDK nr 3/09/2010 z dnia 29 września 2010 r.   i wypełnia zadania w zakresie kultury, dotyczące organizowania różnorodnych form edukacji kulturalnej.
II. Cele Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Słupcy
1. Propagowanie wiedzy, kultury i zdrowia oraz idei kształcenia przez całe życie.
2. Umożliwienie miłego, twórczego i ciekawego spędzenia czasu wolnego.
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Słupcy realizuje swoje cele poprzez:
3. Organizowanie wykładów, prelekcji, seminariów, zajęć wyjazdowych, wycieczek, lektoratów itp.
4. Prowadzenie zajęć fakultatywnych w ramach sekcji tematycznych.
III. Struktura organizacyjna.
1. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Słupcy działa, jako komórka organizacyjna Miejskiego Domu Kultury w Słupcy.
2. Za całokształt działań Uniwersytetu odpowiedzialny jest Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Słupcy we współpracy z Dyrektorem MDK
3. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Słupc współpracuje z pracownikami naukowymi i instytucjami gwarantującymi wysoki poziom merytoryczny wykładów i seminariów i zajęć.
4. Organem nadzorującym działalność merytoryczną Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Słupcy jest Rada Naukowa składająca się z samodzielnych pracowników naukowych lub pracowników instytucji kultury i oświaty (wybierana bezterminowo).
5. Organem przedstawicielskim Słuchaczy jest Zarząd Słupeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
IV. Zarząd Słupeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
1. W skład Zarządu wchodzi 5 osób wybranych na Ogólnym Zebraniu Słuchaczy.
2. Obrady Ogólnego Zebrania Słuchaczy są protokołowane i podpisuje je przewodniczący obrad.
3. Ogólne Zebranie Słuchaczy obraduje przynajmniej raz w roku.
4. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie prezesa oraz sekretarza i skarbnika.
5. Kadencja Zarządu trwa 4 lata
6. Zadaniem Zarządu jest:
a. inicjowanie zdarzeń kulturalnych i imprez okolicznościowych,
b. współpraca z organizatorami wycieczek i wyjazdów,
c. opracowanie harmonogramu zajęć na każdy semestr.
7. Zarząd prowadzi dokumentację odbytych zajęć w poszczególnych sekcjach.
8. Zarząd raz w semestrze spotyka się z dyrektorem MDK w celu omówienia spraw bieżących.
V. Finanse, baza lokalowa, obsługa.
1. Miejski Dom Kultury w Słupcy zapewnia:
a. pomieszczenia do prowadzenia zajęć,
b. obsługę techniczną i sprzęt audiowizualny,
c. obsługę finansowo-księgową.
2. Środki finansowe na działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Słupcy pochodzą z:
a. opłat wnoszonych przez słuchaczy w formie czesnego i wpisowego,
b. opłat za zajęcia fakultatywne (warsztatowe, lektoraty),
c. środków własnych Miejskiego Domu Kultury w Słupcy
d. subwencji, dotacji i grantów oraz wpłat darczyńców.
3. Wysokość czesnego i wpisowego jest corocznie ustalona przez Zarząd w porozumieniu z dyrektorem MDK w Słupcy i zatwierdzana na Ogólnym Zebraniu Słuchaczy.
4. Nadzór nad gospodarką finansową Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Słupcy sprawuje księgowość MDK w Słupcy
VI. Kryteria naboru uczestników.
1.       Słuchaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Słupcy może zostać każdy mieszkaniec miasta i powiatu słupeckiego, który zakończył już karierę zawodową (emeryt, rencista, również bezrobotny) lub osoba, która ukończyła 50 lat i pragnie poszerzyć swą wiedzę, rozwijać zainteresowania oraz brać czynny udział w życiu kulturalnym miasta i powiatu.                                                                                                         2.         Nadzwyczajnym członkiem Uniwersytety Trzeciego Wieku może zostać osoba pracująca w ramach woluntariatu na rzecz SUTW minimum przez 1 semestr. Członek nadzwyczajny jest zwolniony z czesnego, ale ma prawo do uczestnictwa w zajęciach na ogólnych zasadach.
VII. Prawa i obowiązki Słuchacza.
1. Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Słupcy mają prawo do:
a. brania udziału we wszystkich rodzajach zajęć zgodnie z przyjętymi zasadami o płatności,
b. inicjowania nowych form działań twórczych i programowych.
2. Słuchacze zobowiązani są do:
a. stosowania się do Regulaminu,
b. przestrzegania zaleceń dyrektora MDK w Słupcy i Zarządu SUTW
c. terminowego opłacania czesnego ( 1 raz/rok akademicki) oraz opłat za zajęcia.
3. Zaleganie z opłatami skutkuje skreśleniem z listy słuchaczy.
4. W przypadku rezygnacji z zajęć organ prowadzący nie zwraca czesnego oraz wpisowego
5. Zapisanie się do Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Słupcy po rozpoczęciu zajęć nie zwalnia słuchacza z wpłaty pełnego czesnego i wpisowego.
6. Warunkiem uczęszczania w zajęciach jest posiadanie legitymacji słuchacza Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Słupcy oraz uiszczenie stosownych opłat.
7. Warunkiem rozpoczęcia zajęć sekcji zainteresowań jest powstanie grupy osób, której liczebność określi Zarząd SUTW.
8. Słuchacz otrzymuje legitymację SUTW..
VIII. Zmiany treści regulaminu dokonuje organ prowadzący (MDK w Słupcy) w porozumieniu z Zarządem SUTW.