Furiosa
28 maja 2024

Dostawa kinowego sprzętu cyfrowego -cyfryzacja kina Sokolnia w Słupcy

 

 

Słupca: Dostawa kinowego sprzętu cyfrowego -cyfryzacja kina Sokolnia w Słupcy
Numer ogłoszenia: 254034 – 2011; data zamieszczenia: 22.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Dom Kultury w Słupcy , ul. Traugutta 5, 62-400 Słupca, woj. wielkopolskie, tel. 0-63 2772511, faks 0-63 2772511.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa kinowego sprzętu cyfrowego -cyfryzacja kina Sokolnia w Słupcy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Projektor cyfrowy 4K Zgodny ze specyfikacją DCI rozdzielczość min. 4096 x 2160 pixeli czyli 4K wg DCI przystosowany do pracy z dwuobiektywowym systemem 3D -systemem niemigawkowy i pasywnych okularów jednorazowego użytku. 2.Serwer kinowy spełniający standardy hollywoodzkie DCI oraz wymogi bezpieczeństwa materiału cyfrowego , pełna diagnostyka zdalna przez Internet, pamięć dyskowa o rozmiarze minimum 1,5TB, możliwość upgrade`u bez konieczności wymiany sterownika- port CRU – SATA 2 pozwalający podłączyć bezpośrednio zewnętrzne dyski z kontentem filmowym. 3.Procesor wizyjny- skaler do konwersji sygnałów ze źródeł zewnętrznych ( odtwarzacz DVD, odtwarzacz HD, komputer, cyfrowy wideorekorder, cyfrowy tuner itd.). 4. Obiektyw umożliwiający uzyskanie odpowiedniego formatu, dostosowanego do wymiarów ekranu i odległości projektora w kinie Sokolnia w Słupcy. 5. Panel sterujący 6.Lampa ksenonowa o mocy odpowiedniej do projekcji cyfrowej w tym 3D max 4500 W 7.Urządzenie awaryjne typu UPS podtrzymujące zasilanie całego systemu kina cyfrowgo 8. Montaż, uruchomienie i przeszkolenie pracowników..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.65.20.00-0, 48.90.00.00-7, 38.60.00.00-1, 31.51.70.00-3, 30.20.00.00-1, 48.82.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 40.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznychJeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Certyfikat lub dokument równoważny wystawiony przez producenta sprzętu,autoryzujący wykonawcę do dostaw jego sprzętu

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

– dopuszczalne są zmiany postanowień zawartej umowy powodujące poprawienie parametrów technicznych, wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, prawnych mających bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy bez wpływu na cenę ryczałtową brutto, -zmiana ceny brutto, spowodowana ustawową zmianą stawki podatku VAT (kwota netto jest kwotą stałą), 3. Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: – zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), – zmiany danych teleadresowych,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mdk.slupca.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ze strony internetowej www.mdk.slupca.pl lub pod adresem MDK w Słupcy ,ul.Traugutta 5,62-400 Słupca.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.09.2011 godzina 09:00, miejsce: Miejski Dom Kultury w Słupcy,ul.Traugutta 5.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt realizowany w ramach programów operacyjnych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej -Rozwój Kin Cyfryzacja.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

 

Pliki do pobrania:


 

[Nie znaleziono pliku]

[Nie znaleziono pliku]

[Nie znaleziono pliku]

[Nie znaleziono pliku]

[Nie znaleziono pliku]

[Nie znaleziono pliku]

[Nie znaleziono pliku]

Skip to content